ورود به سامانه دیجی بنیان

ورود و استفاده از خدمات دیجی بنیان به معنای تایید قوانین سامانه استخدام دیجی بنیان میباشد